top of page

Etikk og Taushetsplikt

01a - balance-460648_1280.jpg

Etikk er noe jeg setter høyt, og som jeg har lært mye om innen min utdannelse til Dyretolk. Det er viktig for meg at både dyr og eier blir godt ivaretatt fra første stund når de tar kontakt. 

Som dyretolk har jeg også taushetsplikt, noe jeg syns det er viktig at dyreeire er klar over. Det er ikke alt som kommer frem i en dyrekommunikasjon som man ønsker skal komme ut.

Humanimal Cares Etiske Retningslinjer for Dyrekommunikasjon
 

 

 1. Dyr og eier mottas og behandles alltid med respekt og ydmykhet

 2. Jeg følger Norsk Lov om Alternativbehandling,
  Norsk Lov om Alternativbehandling av sykdom og taushetsplikt

 3. Dyrets rettmessige eier må gi sin tillatelse til dyrekommunikasjon

 4. Dyretolken har ikke ansvar for hva eier velger å gjøre, eller ikke gjøre med anbefalinger gitt fra dyretolken i etterkant av kommunikasjonen

 5. Dyretolken kan aldri love eller garantere endring av adferd der dette er et tema, men lover å gjøre sitt beste ut i fra sin kompetanse og forutsetninger

 6. Dyr som selv tar kontakt med dyretolken blir aldri avvist hvis de ber om hjelp. Korte beskjeder kan overbringes til eier dersom det lar seg gjøre

 7. Dersom eier har mistanke om skader eller sykdom hos dyret, skal alltid veterinær eller kyndig fagfolk kontaktes. Helseopplysninger som kommer frem i en dyrekommunikasjon, eller behandlingsmetoder anbefalt av dyretolken skal aldri erstatte besøk hos veterinær

 8. Dyretolken er ikke ansvarlig for feiltolkninger i forbindelse med en dyrekommunikasjon. Det som kan oppfattes som feiltolkninger av eier kan også ha en betydning hvis man ser på fortid eller fremtid, eller på dyr eller mennesker rundt

 9. Når eier har bestilt dyrekommunikasjon er dette bindende. Dette av hensyn til dyret, som da forventer å få en stemme og få formidlet noe viktig

 10. Jeg stiller aldri dyret et ja/nei- spørsmål til avlivning, ei heller anbefaler eller godkjenner avlivning igjennom en dyresamtale. Jeg skal heller ikke beskylde dyreeier for dårlig avgjørelse dersom avliving av dyret blir bestemt. Det er kun dyrleger og dyrets eiers avgjørelse. Dyretolkens oppgave er å høre hva dyret selv har å si om sin situasjon, men jeg understreker at avgjørelsen om avlivning er opp til eier og dyrlege.

 11. Dyretolken har taushetsplikt. (les mer)

 12. Sensitive opplysninger som eventuelt kommer frem under en dyrekommunikasjon vil naturligvis beskyttes av taushetsplikten

 13. Dyretolken forbeholder seg retten til å utsette en kommunikasjon ved sykdom. Det er viktig at dyretolken har fullt fokus, slik at dyret får hennes fulle oppmerksomhet. Dette kommer både dyr og eier til gode. Eier gis alltid beskjed ved forsinkelser

  > Jeg følger også Flammehuset Dyrekommunikasjons skole sin etikk og taushetsplikt (les mer)

Taushetsplikt


Som Dyretolk og behandler i Humanimal Care har jeg taushetsplikt.

 

 

 • Dyretolken skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om dyr og eiers dyresamtale eller eiers andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være dyretolk.

 • Eier kan løse dyretolken fra taushetsplikten dersom dyretolken spør om å få bruke dyresamtalen i kurs,- eller foredrags- sammenheng, på hjemmeside eller i informasjonsmateriell. I anonymisert form forbeholder dyretolken seg retten til å vise til eksempler fra dyresamtaler i kurs,- og/eller foredragssammenheng, i samtale med andre dyretolkere, på hjemmeside og i annen informasjonssammenheng.  

 • Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gis videre når det er sterke mistanker/bevis om fare for dyrets liv og helse, eller om mishandling/omsorgssvikt. I slike tilfeller blir først eier informert, så gis opplysningene videre til den rette instans som kan hjelpe dyret videre.

 • Med mindre eier motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende dyretolkere når dette er nødvendig for å kunne gi best mulig hjelp, veiledning og råd. Personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon. Andre som mottar informasjon har også taushetsplikt.

shutterstock_84624361.jpg

Om Dyretolken

50 years of

Dyretolk lisens, anbefaling, utdanning m.m.

bottom of page